Начало

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност и бисквитки („Политика“) има за цел да Ви информира относно целите и начините, по които събираме, използваме, защитаваме и обработваме Вашите лични данни във връзка с предоставянето на нашите услуги („Услуги”) в съответствие с приложимото законодателство, включително с Общия регламент за защита на личните данни („ОРЗЛД” - GDPR) и Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”).

1. Администратор

Администратор на лични данни е „Сладки сънища” ЕООД, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република България с ЕИК 206171985, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 460В, вх. 2, ет. 6, ап. 28.

2. Цел, видове, обработване, срок на съхранение за събиране и използване на Вашите лични данни

Вие разбирате и сте информирани, че достъпът и/или предоставянето на някои от нашите Услуги изисква достъп до Ваши лични данни.

2.1. Цел на събиране и използване на Вашите лични данни

Целта на достъп до Вашите лични данни е във връзка с насрочване или провеждане на консултация, достъп до уебинар, курс или друга услуга, която предоставя Сладки сънища, както и обратна връзка с Вас с цел отговаряне на Ваши индивидуални запитвания. Повече информация за предлаганите услуги може да видите на www.sladkisanishta.com. Освен това Сладки сънища може да събира Ваши лични данни с цел директен маркетинг или издаване на фактура.

2.2. Видове лични данни, които Сладки сънища събира и използва

Лични данни, които изисква и съхранява Сладки сънища са имейл адрес, име, фамилия, телефон, потребителско име на профил в социална мрежа, данни за навиците или здравния статус на Вашето дете (във връзка с консултирането относно предлаганата услуга), IP адрес, гео локация, данни за трафик, данни за бисквитки. Сладки сънища ще има достъп до Вашите лични данни, но няма да ги споделя или разпространява. При споделяне на публикация в социалните мрежи Вашето им еще бъде споменато само след изрично Ваше съгласие.

2.3. Обработване на личните данни

Обработването на Вашите лични данни е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което Сладки сънища има към Вас. Когато Сладки сънища иска съгласие за събиране на чувствителни лични данни (данни за навиците или здравния статус на Вашето дете), Сладки сънища ще се обоснове защо и как тази информация ще бъде използвана.

2.4. Съхранение на личните данни

Сладки сънища не съхранява личните Ви данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП). В случаите, в които се извършва пренос на лични данни към трета страна извън ЕИП, която не е предоставила адекватното ниво на защита на данните, Сладки сънища ще приложи необходимите мерки за опазване и гарантиране на сигурността.

2.5. Срок на съхранение на личните данни

Срокът на съхранение на Вашите лични данни е не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани: предоставяне на услуга или продукт. Личните данни, събирани чрез бисквитки и други технологии, ще бъдат обработвани до промяна на Вашите настройки за използване на бисквитки.

2.6. Други

Сладки сънища ще използва Вашите лични данни само и единствено за целите, за които са били първоначално събрани, освен ако няма основателна причина да ги използва за друга цел, която е съвместима с първоначалната. Ако се налага използването на Вашите данни за друга цел, която няма връзка с първоначалната, Сладки сънища ще се свърже с Вас, като Ви уведоми за правното основание, което позволява да направи това. Когато се налага да се събират и обработват лични данни в изпълнение на законово задължение на Сладки сънища или договорно задължение, което Сладки сънища има към Вас, но Вие не предоставите поисканите данни, Сладки сънища няма да може да изпълни или предостави услугите си към Вас. Това би могло да прекрати предоставянето на определена услуга към Вас, за което ще бъдете уведомени. Ако решите да предоставите информация, която не е абсолютно необходима за предоставяне на съответните Услуги, това е изцяло по Ваша преценка. Всички незадължителни данни, които предоставяте на Сладки сънища при използването на Услугите или чрез друга комуникация със Сладки сънища, които Сладки сънища не е поискало изрично от Вас, но сте предоставили, ще се разглеждат като лични данни, получени при изрично изразено съгласие за обработването им. Такива данни ще бъдат обработвани законосъобразно чрез прилагане на принципите за минимизиране и ограничаване. Необходимо е Сладки сънища да съхранява определени категории лични данни за срок, определен със закон. Такава категория например са носители на счетоводна информация се съхраняват за срок от три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

3. Чувствителни данни

Определени данни, които споделяте със Сладки сънища, във връзка с предоставянето на консултация и/или други Услуги, могат да се считат за Чувствителни данни по смисъла на ЗЗЛД и ОРЗЛД. Чувствителните данни изискват специално третиране. Чувствителни данни са например данните относно здравословното Ви състояние или това на детето Ви. Сладки сънища ще събира и/или обработва Чувствителни данни единствено след получено изрично съгласие от Вас и съгласно целите, посочени в точка 2.

4. Защита на личните данни

Сладки сънища се ангажира със защитата на личните данни, които предоставяте. Сладки сънища прилага разнообразие от технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни срещу нерегламентиран достъп, обработване, непредвидена загуба, унищожаване или повреда. Личните Ви данни се съхраняват на защитени сървъри и са достъпни само до строго ограничен брой лица, които имат изрично право на достъп до системите на Сладки сънища и са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност.

5. Споделяне на лични данни

Личните Ви данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни , освен ако предоставите своето изричното, информирано и свободно дадето съгласие, въпросните трети страни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на Услугите, това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган, има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес, това се налага във връзка с продажба на бизнес, компанията или нейни активи, които са обект на конфиденциалност. Служителите и партньорите на Сладки сънища имат достъп до личните Ви данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност. Служителите и партньорите на Сладки сънища са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение. Възможно е Сладки сънища да сподели данни, които не Ви идентифицират лично, с търговските партньори на Сладки сънища (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти. За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, Сладки сънища ще поиска Вашето изрично съгласие, като ще идентифицира своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни. По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган Сладки сънища може да бъде задължено да разкрие самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, Сладки сънища не е задължено да уведомява въпросния потребител.

6. Линкове към уебсайтове на трети страни

Настоящата Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите, достъпни чрез sladkisanishta.com. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които Сладки сънища не контролира, но към които този Уебсайт препраща директно или индиректно. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за поверителност, както и че Сладки сънища не носи отговорност за тях. Запознайте се с политиките за поверителност на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни на същите.

7. Минимална възраст

Сладки сънища не събира и обработва лични данни на лица под 18-годишна възраст, освен изрично предоставени от Вас данни за Вашето дете във връзка с изпълнение на Услугите.

8. Вашите права

Вие имате право на информираност във връзка с обработването на личните Ви данни от Сладки сънища, право на достъп до личните Ви данни, право на коригиране, ако данните са неточни, право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“), право на ограничаване на обработването от страна на Сладки сънища или обработващия лични данни, право на преносимост на личните данни между отделните администратори, право на възражение спрямо обработването на личните Ви данни, право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за данните Ви или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви са били нарушени. По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: [email protected]. Вие имате право да получите достъп до личните данни, които Сладки сънища съхранява относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: [email protected]. Вие имате право да изисквате прехвърлянето на личните Ви данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: [email protected]. В случай че част от информацията, която Сладки сънища съхранява осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: [email protected]. Вие имате правото да поискате заличаване на своите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: [email protected]. Това не важи по отношение на тези лични данни, които Сладки сънища е задължено да пази по закон. Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на личните Ви данни по отношение на отделни действия по събирането, обработването и споделянето им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: [email protected]. Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до личните Ви данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на данните Ви, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на личните Ви данни. Сладки сънища ще отговори на Вашето искане или ще Ви информира писмено за действията, предприети във връзка с искането, в срок до два месеца от получаване на искането. Срокът може да се удължи с още един месец, когато това се налага заради сложността или броя на исканията, за което ще бъдете уведомени надлежно. Вие можете да поискате изтриване на Вашите лични данни, ако е налице едно от следните условия:
 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Сладки сънища;
 • Личните Ви данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

9. Задължения на Администратора на лични данни

Администраторът на лични данни има следните задължения:
 • Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
 • Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
 • Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
 • Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;
 • Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване; своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент; редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки; сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.
 • Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Вас за упражняване на правата Ви като субекти на лични данни.

10. Контролен орган за защита на личните данни

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е: Комисия за защита на лични данни, адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: [email protected], Уебсайт: http://www.cpdp.bg/.

11. Въпроси

В случай че имате въпроси, сигнали или искания във връзка с личните Ви данни, съхранявани и обработвани от Сладки сънища, изпратете имейл на адрес [email protected]. Сладки сънища си запазва правото да прави промени на настоящата политика в бъдеще. Последната актуална версия се публикува в Уебсайта.

В сила от 25.06.2021г.