Начало

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Сладки сънища” ЕООД, (наричано по-долу Сладки сънища) от една страна, и Потребителите на Уебсайта (наричани по-долу Потребители), от друга. „Сладки сънища” ЕООД е дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република България с ЕИК 206171985, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 460В, вх. 2, ет. 6, ап. 28. Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Уебсайта. С визуализирането на Уебсайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. Настоящите Общи условия съдържат информация за дейността на Сладки сънища, като уреждат отношенията между Сладки сънища и Потребителите. Уебсайтът на дружеството е www.sladkisanishta.com и всички негови подстраници.

1. УСЛУГИ

Потребителите могат да получават информация относно дейността на Сладки сънища чрез контактната форма на Уебсайта, където Потребителите могат да отправят запитвания до Сладки сънища и да започнат преговори за сключване на договор за Услуга. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма. Единствените задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя, неговият телефонен номер и неговият имейл. Данните се събират, за да може Сладки сънища да отговори на отправеното запитване. Повече относно съхранението и обработването на личните Ви данни прочетете в Политиката за поверителност. Всички предлагани видове Услуги може да намерите на sladkisanishta.com.

2. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта на Сладки сънища (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права и принадлежат на Сладки сънища или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сладки сънища, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сладки сънища, Сладки сънища има правото да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уебсайта на Сладки сънища. Сладки сънища се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги. Сладки сънища си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Сладки сънища има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Уебсайта си.

3. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Сладки сънища си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите Общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес. В случай че Потребител не е съгласен с измененията в Общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сладки сънища в срок от един месец от получаването на съобщението за изменения на Общите условия. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите Общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

4. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.